Du er her:

UU Guldborgsund

Ungdommens Uddannelsesvejledning Guldborgsund – hvem er vi?

I UU Guldborgsund er ansat 14 vejledere. Vi vejleder særligt unge, der går i 8., 9., eller 10. klasse og ikke er uddannelsesparate. Vejledningen fortsætter efter grundskolen, for de elever der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og for de elever der afbryder en ungdomsuddannelse.

UU Guldborgsund tilbyder vejledning til alle unge under 25 år, der ikke er i gang med eller som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

UU følger den unge frem til det fyldte 25. år. Hvis den unge afbryder sin ungdomsuddannelse eller måske ikke er kommet i gang, kontakter UU den unge enten pr. brev/telefon eller ved personlig henvendelse.

UU Guldborgsund samarbejder med alle ungdomsuddannelser. Vi holder jævnligt møder med fastholdelsesvejlederne fra ungdomsuddannelser og vi får automatisk besked om, hvilke elever, der afbryder uddannelsen undervejs. Vi har ligeledes et tæt samarbejde med Guldborgsund kommune og kan formidle kontakt til sagsbehandlere om alt, hvad der vedrører uddannelse efter grundskolen.
Målet er, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og at flere skal vælge en erhvervsuddannelse.

 

Professionel vejledning
Vejlederne i UU beskæftiger sig med vejledning på fuld tid. De fleste af os har mange års erfaring i at vejlede til uddannelse, og vejlederne har en diplomuddannelse i uddannelse, erhverv og karrierevejledning eller tilsvarende.

En prioriteret vejledningsindsats i samarbejde mellem UU og grundskolen
UU bistår klassens lærere i planlægningen af undervisningen i Uddannelse og Job i 0. til 9. klasse. UU kan give inspiration til undervisningsformer og materialer, der dels opfylder fagets trin- og slutmål og dels kan indgå i forskellige fag herunder tværfaglig forløb.

Skolen sikre, at undervisningen i Uddannelse og Job indgår i årsplanen på de enkelte klassetrin.

Elev- og uddannelsesplanssamarbejde 8. til 10. klasse

Skolens arbejde med elevplaner og UU´s arbejde med uddannelsesplaner skal gensidigt bygge på hinanden. Alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan i Optagelse .dk i 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen fungerer som elevens ansøgning til ungdomsuddannelse, som sendes til ungdomsuddannelserne den 1. marts. Skolerne skal i den forbindelse sikre, at de er registreret med de rigtige skoledata i institutions- registret og indberette 9. klasses og 10. klasses standpunktskarakterer rettidigt.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV):

Den foreløbige uddannelsesparathedsvurderingen foretages via Optagelse.dk inden den 1. december i 8. klasse på baggrund af lærernes vurdering af de personlige og sociale kompetencer i elevplanen og første standpunktskarakterer. UU kan revurdere denne inden 15. januar.

Introduktionskurser og brobygning
UU sørger for, at alle unge får lejlighed til at besøge flere uddannelser. På den måde kan den unge selv danne sig et billede af, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse. I 8. klasse kommer alle elever fra folkeskolen på besøg på mindst to uddannelser, i 9. klasse er der mulighed for at komme i brobygning, hvis eleven er vurderet foreløbig ikke uddannelsesparat.
Privatskoler og efterskoler kan selv vælge, om de vil tilbyde eleverne disse besøg. Alle elever i 10. klasse på folkeskoler, privatskoler og efterskoler skal i brobygning i to uger, hvoraf mindst én uge skal være på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Informationsaften:

UU arrangerer en stor informationsaften om uddannelsesmuligheder og forberedende aktiviteter efter grundskolen. Elever og forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne med mere.